พิมพขันธ์ ว. . .; ปัทวงค์ ภ. . .; เดชพงษ์สัมฤทธิ์ อ. การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 53–64, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/243626. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.