สุขสุคนธ์ เ. .; โสภาประดิษฐ์ ส. .; กระชั้น ส. .; ธีระนาวี ภ. .; แก้วมณีรุ่งโรจน์ ภ. . ระบบสตาร์ทและติดตามรถจักรยานยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 17–29, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/245166. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.