กลิ่นหอม ป. . การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ: บทความวิจัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 21–32, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/247817. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.