พิมพขันธ์ วุฒิไกร, ปัทวงค์ ภัสสร, และ เดชพงษ์สัมฤทธิ์ อภิรดี. 2021. “การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 1 (1):53-64. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/243626.