ธรรมวิภัชน์ กุลธิดา, ปริญชาญกล พรปภัสสร, ขาวงาม ขวัญดาว, ไววิ่งรบ พรจิรา, และ นาคแดง เพ็ญพิชชา. 2021. “การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องการบริจาคโลหิต ‘ยิ่งให้ ยิ่งได้’”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 1 (2):39-52. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/244284.