สุขสุคนธ์ เอกรัตน์, โสภาประดิษฐ์ สันติ, กระชั้น สาธิต, ธีระนาวี ภาณุมาศ, และ แก้วมณีรุ่งโรจน์ ภิญญาพัชญ์. 2021. “ระบบสตาร์ทและติดตามรถจักรยานยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 1 (3):17-29. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/245166.