ปาปัดถา ฉันทนา, เขษมพุฒเรืองศรี เกษม, ใจเที่ยง พรพรรณ, และ ว่องไวพาณิชย์ สุรักคณา. 2022. “การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี: บทความวิจัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2 (1):30-39. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/245327.