กลิ่นหอม ปฏิญญา. 2022. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ: บทความวิจัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2 (3):21-32. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/247817.