ธรรมวิภัชน์ กุลธิดา, ปริญชาญกล พรปภัสสร, เสาะแสวง เตชิต, และ มนตรีพิศุทธิ์ ธนกร. 2023. “การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium : บทความวิจัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 3 (1):53-66. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/249894.