[1]
อรุณศิวกุล อ., “เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยการเพิ่มอากาศแบบหัวพ่นควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 38–52, เม.ย. 2021.