[1]
พิมพขันธ์ ว. . ., ปัทวงค์ ภ. . ., และ เดชพงษ์สัมฤทธิ์ อ., “การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 53–64, เม.ย. 2021.