[1]
สุขสุคนธ์ เ. ., โสภาประดิษฐ์ ส. ., กระชั้น ส. ., ธีระนาวี ภ. ., และ แก้วมณีรุ่งโรจน์ ภ. ., “ระบบสตาร์ทและติดตามรถจักรยานยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 17–29, ธ.ค. 2021.