[1]
กลิ่นหอม ป. ., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 21–32, ธ.ค. 2022.