[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ. . ., เสาะแสวง เ. ., และ มนตรีพิศุทธิ์ ธ. ., “การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium : บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 53–66, มิ.ย. 2023.