อรุณศิวกุล อ. “เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยการเพิ่มอากาศแบบหัวพ่นควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ปี 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 38-52, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/243621.