พิมพขันธ์ ว. . ., ปัทวงค์ ภ. . ., และ เดชพงษ์สัมฤทธิ์ อ. “การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ปี 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 53-64, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/243626.