ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ. ., ขาวงาม ข. ., ไววิ่งรบ พ., และ นาคแดง เ. “การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องการบริจาคโลหิต ‘ยิ่งให้ ยิ่งได้’”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ปี 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 39-52, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/244284.