สุขสุคนธ์ เ. ., โสภาประดิษฐ์ ส. ., กระชั้น ส. ., ธีระนาวี ภ. ., และ แก้วมณีรุ่งโรจน์ ภ. . “ระบบสตาร์ทและติดตามรถจักรยานยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ปี 1, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 17-29, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/245166.