ปาปัดถา ฉ. ., เขษมพุฒเรืองศรี เ. ., ใจเที่ยง พ. ., และ ว่องไวพาณิชย์ ส. . “การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี: บทความวิจัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 30-39, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/245327.