กลิ่นหอม ป. . “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ: บทความวิจัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ปี 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 21-32, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/247817.