ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ. . ., เสาะแสวง เ. ., และ มนตรีพิศุทธิ์ ธ. . “การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium : บทความวิจัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 53-66, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/249894.