Return to Article Details ลายเซ็นเชิงคลื่นจากค่าการสะท้อนแสงแบบไฮเปอร์สเปกตรัมของพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ชลประทาน จังหวัดชัยนาท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy