Return to Article Details การพัฒนาโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบปรนัยแบบเลือกตอบด้วยวิธีการประมวลผลภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy