(1)
มหาวีระ อ. Wild Almond Peeling Machine. J. Sci.Technol.SKRU 2020, 1, 25-32.