ขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ใน

"วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) Print ISSN: 2730-1761 (Former: 0857-7951) Online ISSN: 2730-2733 มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยบทความที่จัดส่งผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน ซึ่งเป็นการกลั่นกรองแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double-blind reveiw) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ผลงานด้านวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี รับตีพิมพ์บทความวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม, สาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์