กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยากรดในการปรับสภาพต้นข้าวโพด เพื่อพัฒนาการย่อยเซลลูโลสโดยเอนไซม์ ในการผลิตไบโอเอทานอล Download Download PDF