บทบรรณาธิการ

  • รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มข.
Keywords: บทบรรณาธิการ

Abstract

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เข้าสู่ปีที่ 18 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2561 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 ซึ่งได้รวบรวมบทความวิจัยจากนักวิจัย และบุคคลทั่วไป จำนวน 8 เรื่อง สำหรับบทความกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่  เรื่อง บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่วนบทความกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ เรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความขาวใสของผิวพรรณในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ระดับเสียงของหน่วยบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และเรื่องลักษณะการสุขาภิบาลที่พักอาศัยมีอิทธิพลต่อการเพาะพันธุ์หนูในตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

โอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ในวารสารจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขออนุญาตเชิญชวนผู้สนใจสามารถนำผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก จาก http://journal.gs.kku.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-02-28
Section
บทบรรณาธิการ Editorial Note