ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น

  • ศิริกุล ธนูชาญ Sirikun Thanuchan สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดร.ประจักร บัวผัน Dr.Prachak Bouphan ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: แรงจูงใจ (Motivation), ปัจจัยการบริหาร (Administrative factors), การปฏิบัติงาน (The performance)

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Descriptive Research)  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ศึกษาคือ พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 330 คน คำนวณขนาดตัวอย่างได้ 189 คน  ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  (Systematic Random Sampling) และคัดเลือกบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุด (Key Informants) ในการสนทนากลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 4 โซนๆ ละ 3 คน ได้จำนวน 12 คนเพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ ปัจจัยการบริหาร และระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D.= 0.48), 3.68 (S.D.= 0.65)  และ  4.18 (S.D.= 0.49) ตามลำดับ ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยการบริหารด้านวิธีการจัดการ และปัจจัยค้ำจุนด้านสถานะทางอาชีพ สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงาน ของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 54.8  (R20.548, p-value<0.001) จากการสนทนากลุ่มพบปัญหาในด้านการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย ที่บ้านชุมชนโดยผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

This cross sectional descriptive research aimed to study the motivation and administrative factors affecting  the performance of nurse practitioners at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen, Thailand. The samples were 189 personnel randomly selected by Stratified random sampling from the 330 population and 12 key informants were in focus group for qualitative  data  gathering. Data  distribution  was  performed  by  descriptive  statistics and stepwise multiple linear regressions were also utilized. The results showed that the motivation, administrative factors and the performance of nurse practitioners at sub-district health promoting hospitals in Khon  Kaen  province were at high level with averages of 3.95(S.D.=0.48),  3.68(S.D.=0.65) and 4.18(S.D.=0.49), respectively. Four motivation variable; Policy and Administration, Work Itself, Responsibility and Job Status  and one administrative variable; Method could predict the performance of nurse practitioners at sub-district health  promoting  hospitals in Khon Kaen province.  at 54.8 percent (R2 = 0.548, p-value< 0.001) and Group discussion the most common problem was Participation Home health care and community The results of this research The Manager can be used Planning and Policy the performance of nurse practitioners at sub-district health promoting hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health Health policy and strategy development; 2010. Thai.

2. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health Health policy and strategy development Service Manual of Parish Health Promoting Hospital; 2009. Thai.

3. Weerawan L, Prachak B. Performance of Nurse Practitioners in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. KKU Research Journal (GS), 2013; 13(2), 109-120. Thai.

4. Yanin N, Prachak B. Factors Affecting the Performance of Nurse Practitioners in Sub-district Health Promoting Hospital Udonthani Province. Journal Article. KKU Research Journal(GS), 2013; 13(1), 99-111. Thai.

5. Hertzberg F, Mausner B, Snyderman BB. The Motivation to work. New York: Transaction Publishers; 2010.

6. Suchart K, Chanaphol S. Motivation Affecting Core Competencies of the Professional Nurse at In-Patient Department of Community Hospital in Chaiyaphum Province. Journal of Sakon Nakhon Hospital. 2015; 18(2), 87-98. Thai.

7. Pimwara S, Prachak B. An evaluation of the public health officers at subdistrict health promoting hospital,
Buriram Province. Journal of Health Systems Research. 2014; 8(3): 267-280. Thai.

8. Jairuk K, Prachak B. Testing the Handout of Medicine to Patients of Community Hospitals of Public Health
Region 12 According to the National Health Security Office of Pharmacists. KKU Research Journal
(GS), 2012; 12(4), 53-64. Thai.

9. Dejthai T. Principle of public health administration.3rd ed. Bangkok: Sam Charoen Panich; 2002. Thai.

10. Prachak B. Principles of Public Administration. Edition 3, Khon Kaen University, Khon Kaen; 2010. Thai.

11. Phayuda C, Prachak B. Motivation and Organizational Support Affecting District Health System Development Performance of Sub-District Health Promoting Hospital Directors in Khon Kaen Province. KKU Res J (GS), 2017; 14(2): 71-84. Thai.

12. Ratchaneekorn K, Chanaphol S. Organizational Support Affecting The Performance of Committee Members of The Strong and Sustainable Disease and health hazard Prevention and Control District in Khon Kaen Province. Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen. 2012; 19(2): 17-26. Thai.

13. Khon Kaen provincial public health office. Conclude Implementation No 1/2016. Khon Kaen : Khon Kaen provincial public health office; 2016. Thai.

14. Khon Kaen Provincial Health Office. A self-assessment report based on network quality primary care.The service unit. Province: Khon Kaen Provincial Health Office; 2015 A. Thai.

15. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2 nd ed. New York: Department of psychology New York University; 1988.

16. Likert R. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill; 1967.

17. Chantrasuwan S, Buatuan S. Social science research methodology. Khon Kaen: Department of sociology and anthropology, Faculty of humanities and social science, Khon Kaen University; 2004. Thai.

18. Elifson, K.W. Fundamentals of Socials Statistics . 2nd ed. New York: McGraw – Hill, Inc.19; 1990.

19. Santi T, Prachak B. Surveillance and Rapid Response Performance of Health Personnel at Sub-district Health Promoting Hospitals in Roi Et Province. KKU Res J. 2014; 10(1): 89-104. Thai.

20. Arunrat P, Bouphan P. Change Management of the Chiefs at Health Centers in Khon Kaen Province. KKU Res J. 2014; 16(7): 835-844. Thai.

21. Supachai M, Prachak B. Health Promotion and Disease Prevention Performance of Personnel in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. Journal Article. KKU Research Journal (GS). 2014; 14(2): 71-84. Thai.

22. Jirisuda B, Prachak B, Pontip K. Factors Influencing the Professional Working Performance of Dentists at Community Hospitals of the Public Health Region 12. KKU Res J(GS). 2011; 16(6): 679-692. Thai.

23. Daorung D, Prachak B. Motivation and Organization Support Affecting Health Promotion Performance of Health Personnel at Primary care Units in Kalasin Province. KKU Res J(GS). 2008; 8(3): 65-74. Thai.

24. Sitthiporn N, Surasak K. Organizational Support Affecting The Performance of Dengue Haemorrhagic Fever Prevention and Control Among the Sub-District Health Promoting Hospital in Mahasarakham province. The office of DPC6, Khon Kaen province. 2014; 21(2): 20-32. Thai.
Published
2018-03-01
Section
บทความวิจัย