ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น

  • สิริสา เทียมทัน Sirisa Thiamthan สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดร.ประจักร บัวผัน Dr.Prachak Bouphan ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: แรงจูงใจ (Motivation), การสนับสนุนจากองค์การ (Organizational support), การดำเนินป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (Prevention and Control of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma)

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จังหวัดขอนแก่น ประชากรทั้งหมด 248 คน คำนวณขนาดตัวอย่างได้ 150 คน จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบและสนทนากลุ่มจำนวน  12  คน  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน จากการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.62 (S.D. = 0.53) ระดับการสนับสนุนจากองค์การภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.48 (S.D. = 0.65)  และระดับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จังหวัดขอนแก่น   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 (S.D. = 0.55)  และพบว่าภาพรวมของแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกและการสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต             (r = 0.715, p-value < 0.001) และ (r = 0.690, p-value < 0.001) ตามลำดับ การสนับสนุนจากองค์การด้านวิธีการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์  ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 61.2 

This cross sectional descriptive research aimed to study motivation and organizational  Support that affecting prevention and control of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma  of health personnel at sub – district health promoting hospital in Khon Kaen province. The samples were 150 personnels randomly selected by systematic random sampling from the 248 population. Qualitative data by using and 12 key informants were in focus group.. The data distribution was performed by descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, median, minimum, maximum. The Inferential statistics were Pearson product moment correlation and Stepwise multiple linear regressions.The results showed that the motivation was at high level with averages of 3.62 (S.D. = 0.53)  , organizational support was at moderate level with averages 3.48 (S.D. = 0.65) and prevention and control of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma  of health personnel at sub – district health promoting hospital in Khon Kaen province was at high level with averages of  3.77 (S.D. = 0.55) .The motivation variable had high positive relationship and organizational support variable had moderate positive relationship with prevention and control of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma  of health personnel at sub – district health promoting hospital in Khon Kaen province with (r = 0.715, p-value < 0.001), (r = 0.690, p-value < 0.001), respectively. Two motivation variable; policy and administration and work itselt and two organizational support variable; management and material could predict prevention and control of Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma  of health personnel at sub – district health promoting hospital in Khon Kaen province at 61.2 percentage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bureau of Disease Control of Epidemiology, Ministry of public health. Disease Control Bureau of Epidemiology 2012-2016. Bangkok: the war veterans organization printing; 2016. Thai.

2. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health..Health policy and strategy development; 2016. Thai.

3. Khon Kaen provincial public health office. Number of sub - district health promoting hospital directors. Khon Kaen provincial public health office;; 2016. Thai.

4. Herzberg F, Mausner B, Snyderman BB. The motivation to work. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers; 1993.

5. Supachai M, Prachak B. Health Promotion and Disease Prevention Performance of Personnel in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. Journal Article. KKU Research Journal (GS). (2014); 14(2), 71-84. Thai.

6. Santi T, Prachak B. Surveillance and Rapid Response Performance of Health Personnel at Sub-district Health Promoting Hospitalsin Roi Et Province. KKU Res J. 2014; 10(1): 89-104. Thai.

7. Dejthai T. Principle of public health administration.3rd ed. Bangkok: Sam Charoen Panich; 2002.Thai.
8. Yanin N, Prachak B. Factors Affecting the Performance of Nurse Practitionersin Sub-district Health Promoting Hospital Udonthani Province. Journal Article. KKU Research Journal (GS) . 2013; 13(1), 99-111. Thai.

9. Ratchaneekorn K, Chanaphol S. Organizational Support Affecting The Performance of Committee Members of The Strong and Sustainable Disease and health hazard Prevention and Control District in Khon Kaen Province. Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen. 2012; 19(2), 17-26. Thai.

10. Department of Disease Control Bureau of Epidemiology, Khon Kaen provincial public health office; 2016. Thai.

11. Cohen, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. New York:Department of psychology New York University; 1988.

12. Chantrasuwan S, Buatuan S. Social sciences research methodology. Khon Kaen: Department of sociology and anthropology, Faculty of humanities and social sciences, Khon Kaen University; 2004. Thai.

13. Elifson, Kirk W, Others. Fundamentals of Socials Statistics . 2nd ed. New York : McGraw – Hill , Inc.19; (1990).

14. Pimwara S, Prachak B. An Evaluation of The Public Health Officers at Sub-district health Promoting Hospitals Buri Ram Province. Research and Development Health System Journal . 2014; 8(3): 267-280. Thai.

15. Arunrat P, Bouphan P. Change Management of the Chiefs at Health Centers in Khon Kaen Province. KKU Res J. 2014; 16(7): 835-844. Thai.

16. Weerawan L, Prachak B. Performance of Nurse Practitioners in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. KKU Research Journal (GS). 2013; 13(2): 109-120. Thai.

17. Phayuda C, Prachak B. Motivation and Organizational Support Affecting District Health System Development Performance of Sub-District Health Promoting Hospital Directors in Khon Kaen Province. KKU Res J(GS). 2017; 14(2): 71-84. Thai.
Published
2018-03-01
Section
บทความวิจัย