ระดับเสียงของหน่วยบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

  • ณัฐวุฒิ พรศิริ Natthawut Pornsiri สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กาญจนา นาถะพินธุ Ganjana Nathapindhu สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: ระดับเสียง (Noise level), หน่วยบริการผู้ป่วยใน (Inpatient department), โรงพยาบาล (Hospital)

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเสียงของหน่วยบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยศึกษาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของหอผู้ป่วย และค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางวัน ค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางคืนภายในหอผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์หาค่าน้อยสุด-ค่ามากสุดของค่าระดับเสียงเฉลี่ย ทำการตรวจวัดระดับเสียงในหอผู้ป่วยจำนวน 21 หอ โดยแต่ละหอตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 3 วัน ผลการศึกษา พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงและค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 44.0-72.1 และ 53.8-65.6 เดซิเบลเอ ตามลำดับ สำหรับค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางวันและค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางคืน มีค่าระหว่าง 54.0-66.2 และ 52.7-65.3 เดซิเบลเอ ตามลำดับ และพบว่าหอผู้ป่วยหนักมีค่ามากสุดของระดับเสียงเฉลี่ยมีค่ามากกว่าหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษ สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากเสียงของเครื่องมือทางการแพทย์ภายในหอผู้หนักที่มีใช้งานตลอดเวลา เช่น เสียงเตือนของมอนิเตอร์ เสียงเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน หรือเสียงเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ และเมื่อเทียบค่าระดับเสียงภายในหอผู้ป่วยกับค่าแนะนำระดับเสียงที่เหมาะสมภายในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลตามมาตรฐานของ USEPA ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดไม่ควรเกิน 45 เดซิเบลเอ พบว่ามีค่าเกินในทุกหอผู้ป่วย ซึ่งเสียงรบกวนที่เกินจากมาตรฐานย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้

The aim of this cross-sectional survey was to investigate the noise levels of inpatient departments in Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. This study was to minimum-maximum value of average equivalent noise level (Leq) for 1 hour and 24 hours, average noise level on daytime and nighttime. To measure average 1-hour noise level for a period of 3 consecutive days. A survey was conducted in 21 hospital wards. The results showed that average equivalent noise level for 1 hour and 24 hours were 44.0 to 72.1 dBA and 53.8 to 65.6 dBA respectively. While average noise level on daytime and nighttime were 54.0 to 66.2 dBA and 52.7 to 65.3 dBA respectively. The maximum noise levels were recorded in Intensive Care Unit (ICU) more than general ward and superior medical ward. The medical devices were influent factor to make noises in ICU e.g. Alarm of monitors, Ventilation pumps and Syringe pumps. All measurements of average noise level from every ward in this survey were highly exceeded than USEPA standard of 45 dBA. The higher noise levels can affect the quality of life in patients.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bureau of Disease Control of Epidemiology, Ministry of public health. Disease Control Bureau of Epidemiology 2012-2016. Bangkok: the war veterans organization printing; 2016. Thai.

2. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health..Health policy and strategy development; 2016. Thai.

3. Khon Kaen provincial public health office. Number of sub - district health promoting hospital directors. Khon Kaen provincial public health office;; 2016. Thai.

4. Herzberg F, Mausner B, Snyderman BB. The motivation to work. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers; 1993.

5. Supachai M, Prachak B. Health Promotion and Disease Prevention Performance of Personnel in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. Journal Article. KKU Research Journal (GS). (2014); 14(2), 71-84. Thai.

6. Santi T, Prachak B. Surveillance and Rapid Response Performance of Health Personnel at Sub-district Health Promoting Hospitalsin Roi Et Province. KKU Res J. 2014; 10(1): 89-104. Thai.

7. Dejthai T. Principle of public health administration.3rd ed. Bangkok: Sam Charoen Panich; 2002.Thai.

8. Yanin N, Prachak B. Factors Affecting the Performance of Nurse Practitionersin Sub-district Health Promoting Hospital Udonthani Province. Journal Article. KKU Research Journal (GS) . 2013; 13(1), 99-111. Thai.

9. Ratchaneekorn K, Chanaphol S. Organizational Support Affecting The Performance of Committee Members of The Strong and Sustainable Disease and health hazard Prevention and Control District in Khon Kaen Province. Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen. 2012; 19(2), 17-26. Thai.

10. Department of Disease Control Bureau of Epidemiology, Khon Kaen provincial public health office; 2016. Thai.

11. Cohen, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. New York:Department of psychology New York University; 1988.

12. Chantrasuwan S, Buatuan S. Social sciences research methodology. Khon Kaen: Department of sociology and anthropology, Faculty of humanities and social sciences, Khon Kaen University; 2004. Thai.

13. Elifson, Kirk W, Others. Fundamentals of Socials Statistics . 2nd ed. New York : McGraw – Hill , Inc.19; (1990).

14. Pimwara S, Prachak B. An Evaluation of The Public Health Officers at Sub-district health Promoting Hospitals Buri Ram Province. Research and Development Health System Journal . 2014; 8(3): 267-280. Thai.

15. Arunrat P, Bouphan P. Change Management of the Chiefs at Health Centers in Khon Kaen Province. KKU Res J. 2014; 16(7): 835-844. Thai.

16. Weerawan L, Prachak B. Performance of Nurse Practitioners in Sub-district Health Promoting Hospitals, Khon Kaen Province. KKU Research Journal (GS). 2013; 13(2): 109-120. Thai.

17. Phayuda C, Prachak B. Motivation and Organizational Support Affecting District Health System Development Performance of Sub-District Health Promoting Hospital Directors in Khon Kaen Province. KKU Res J(GS). 2017; 14(2): 71-84. Thai.
Published
2018-03-01
Section
บทความวิจัย