บทบรรณาธิการ

  • รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2561 ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 ได้รวบรวมบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่น่าสนใจ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาคในการประมาณค่าความจุของทางหลวง 4 ช่องจราจร นอกเมือง (เกาะกลางถนนแบบยก) และเรื่อง ผลของการซักด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคต่อความทนทานและสมบัติของผ้าที่เคลือบด้วยวัสดุประกอบฟิล์มอีพอกซีสำหรับการทำความสะอาดตัวเอง สำหรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ เรื่อง รูปแบบการจัดการสถานกีฬาชุมชนระดับตำบล เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแบบไอโซเมตริกในท่านั่ง สำหรับการทดสอบในภาคสนาม

ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ยังเปิดรับบทความจากนักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าลงในวารสารฉบับนี้ตลอดทั้งปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ในวารสารจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขออนุญาตเชิญชวนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://journal.gs.kku.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-04
Section
บทบรรณาธิการ Editorial Note