ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแบบไอโซเมตริกในท่านั่ง สำหรับการทดสอบในภาคสนาม (The Satisfaction of User in the Isometric Leg Strength Dynamometer in Sitting Position For Field Test)

  • Warayot Warayot Laha มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Dr.Ashira Hiruntrakul มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
  • Dr.Anucha Ninprapan คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแบบไอโซเมตริกในท่านั่ง สำหรับการทดสอบในภาคสนาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 480 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแบบไอโซเมตริกในท่านั่ง สำหรับการทดสอบในภาคสนาม มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้งาน และด้านกายภาพ สรุปผลการวิจัย ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แต่เสนอแนะให้ปรับปรุงเครื่องมือให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สีสันสวยงาม ดึงดูดใจ และเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

                The objective of this research was to determine the satisfaction of users in the isometric leg strength dynamometer in sitting position for field test. The 480 samples were derived from purposive random sampling. Using quantitative and qualitative research methods. The research found that. The overall satisfaction of Isometric leg strength dynamometer in sitting position for field test is high level. Considering in each aspect found that, the most satisfaction in Isometric leg strength dynamometer in field test is safety at work, the second is applications and the third is physical. In conclusion, the Isometric leg strength dynamometer in sitting position for field test which is constructed by researcher should be improve the design to provide a stylish look. More colorful to attract the users, and the material selection that are should be lightweight but strong, stable and easily moveable

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-04
Section
บทความวิจัย