ผลของการซักด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคต่อความทนทานและสมบัติของผ้าที่เคลือบ ด้วยวัสดุประกอบฟิล์มอีพอกซีสำหรับการทำความสะอาดตัวเอง (Effect of Ultrasonic Washing on Durability and Properties of Cotton Fabric Coated With Epoxy Composite Film for Self-Cleaning App

  • อนิรุทร ท่าทราย Anirut Tasai นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดร.พรนภา เกษมศิริ Dr.Pornnapa Kasemsiri ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดร.อุไรวรรณ พงสา Dr.Uraiwan Pongsa อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล Narubeth Lorwanishpaisarn นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

ในงานวิจัยนี้วัสดุประกอบฟิล์มอีพอกซี/ซิลิกาได้ถูกเตรียมขึ้นและเคลือบบนผ้าฝ้าย พร้อมศึกษาผลของจำนวนรอบการเคลือบผิวและการซักด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคบนผ้าฝ้าย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามุมสัมผัสน้ำบนผิวผ้ามีค่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบของการเคลือบผิวที่เพิ่มขึ้น การเคลือบผิวผ้าจำนวน 3 รอบส่งผลให้ได้ค่ามุมสัมผัสน้ำสูงที่สุดคือ 153±0.8 องศา ผลทดสอบการซักผ้าด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคแสดงให้เห็นว่ามุมสัมผัสน้ำมีค่าลดลงเล็กน้อยหลังผ่านการซัก 3 รอบ โดยมีค่ามุมสัมผัสน้ำอยู่ในช่วง 150-153 องศา ซึ่งยังคงแสดงสมบัติของพื้นผิวที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดได้ จากการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดตัวเอง อนุภาคของแข็งและของเหลวที่พบได้ในครัวเรือนบนผิวของผ้าที่ผ่านการเคลือบก่อนและหลังการซักด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคสามารถล้างออกได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำเปล่า กล่าวได้ว่า จำนวนรอบของการเคลือบเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความทนทานของพื้นผิวที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด

In this work, the epoxy/silica composite film was prepared and coated on cotton fabric. The effects of number of coating and ultrasonic washing on the obtained cotton fabrics were studied. The results indicated that the contact angle values increased with the increase of coating number. The highest water contact angle value of 153±0.8° was achieved from the cotton fabric coated with film composite at three-times of coating. The ultrasonic washing results revealed that the contact angle slightly decreased after three cycles. The water contact angle values of coated fabrics were in range of 150 –153°, which can be considered as superhydrophobic surface. Based on the self-cleaning testing, the solid powder and household liquid on coated fabric before and after washing were easily rinsed out with water. The number of composite film coating was one of the main factors which affected durability of superhydrophobic surface.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-04
Section
บทความวิจัย