การศึกษาพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (The Study of Reducing Global Warming Behaviors of Nursing Student in Nursing Faculty, College of Asian Scholar)

  • ณริดา รัตนอัมพา Narida Rattana-umpa อาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  • ชุติมา บุญไตรย์ Chutima Boontri นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  • เด่นชัย เพ็งตา Denchai Pengta นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  • ปาริษา ปานาราช Parisa Panarat นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  • อารีรัตน์ โพธิ์ดา Areerat Phoda นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Abstract

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 88 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน ( Stratified Systematic Sampling)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 73.9 (ค่าเฉลี่ย 3.36) โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนด้านการใช้พลังงานในการลดภาวะโลกร้อนสูงสุด (3.60) รองลงมาคือ ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาวะโลกร้อน (3.45) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อน (3.36) และด้านการบริโภคสินค้า/บริการเพื่อลดภาวะโลกร้อน (3.04)

           This descriptive research aimed to study reducing global warming  behaviors of nursing student in nursing  Faculty, college of Asian scholar. Subjects of 88 nursing students  that  studying among 1 to 4 bachelor’s degree of nursing science in the  first academic year 2014. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. Results were found that 73.9% of subjects had medium level in behavior for reducing global warming (Mean 3.36). There were highest of mean in reduce using energy behavior (3.60). There were mean of residence management behavior (3.45), environment conservative participation behavior (3.36) and consumption of goods and services behavior (3.04).

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-06-04
Section
บทความวิจัย