Editorial Note

  • Assoc.Prof.Dr.Pongsakorn Punrattanasin บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: Editorial Note

Abstract

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปี 2561 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561 เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และผ่านการรับรองคุณภาพวารสารกลุ่มที่ 1 ค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2560 ที่ 0.108 วารสารฉบับนี้  ได้รวบรวมบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ จากนักวิจัยหลากหลายวิชาชีพ จำนวน 13 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การบำบัดน้ำทิ้งจากหม้อต้มน้ำอุตสาหกรรมด้วยวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อการนำกลับไปใช้และปล่อยทิ้ง เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการค้าในการจัดการขยะของตลาดนัด อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และเรื่อง การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลไม้แปรรูปของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย สำหรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยปลูกถ่ายไต และเรื่อง ภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความพร้อมในการตั้งครรภ์ของหญิงไทยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ยังเปิดรับบทความจากนักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าลงในวารสารฉบับนี้ตลอดทั้งปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ในวารสารจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขออนุญาตเชิญชวนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของวารสารได้จาก http://journal.gs.kku.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/user/register วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-09-12
Section
บทบรรณาธิการ Editorial Note