Editorial Note

  • Assoc.Prof.Dr.Pongsakorn Punrattanasin บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: Editorial Note

Abstract

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ของปี 2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผ่านการรับรองคุณภาพวารสารกลุ่มที่ 1 วารสารฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความวิจัยที่น่าสนใจ จากนักวิจัยหลากหลายวิชาชีพ จำนวน 15 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงในห้องประชุมโดยใช้ตัวกรองดิจิตอลผลตอบสนองอิมพัลต์จำกัด และเรื่อง การเตรียมซิลิกาซีโรเจลจากเถ้าแกลบเคลือบด้วยแมงกานีสและเหล็กออกไซด์ เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย  สำหรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ เรื่อง ผลลัพธ์ของการหยุดยาต้านจุลชีพตามแนวทางในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในโรงพยาบาล เรื่อง การได้รับเครื่องดื่มเกลือแร่ของผู้ออกกำลังกายกลางแจ้ง และเรื่องระดับเสียงในพื้นที่หอพักที่ใกล้สถานบันเทิง รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ยังเปิดรับบทความจากนักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าลงในวารสารฉบับนี้ตลอดทั้งปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ในวารสารจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขออนุญาตเชิญชวนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของวารสารได้จาก https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/user/register วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-12-19
Section
บทบรรณาธิการ Editorial Note