Editorial Note

  • Assoc.Prof.Dr.Pongsakorn Punrattanasin ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: Editorial Note

Abstract

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับนี้เป็นฉบับย่างเข้าสู่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 และเป็นฉบับแรกที่ใช้หมายเลข ISSN 2672-9636 (Online) ซึ่งได้ยกเลิกหมายเลขเดิมที่ดำเนินการมาแล้ว ถึง 18 ปี คือ [Formerly ISSN 1906-201X] (Print) ที่เป็นฉบับพิมพ์ไปแล้วนั้น ในฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ได้รวบรวมบทความวิจัยจากนักวิจัยหลากหลายวิชาชีพ ทั้งสิ้น 15 เรื่อง ได้แก่  เรื่อง สมรรถภาพกายและหน้าที่การทำงานของหัวใจและปอดหลัง 12 สัปดาห์ ของการฝึก โปรแกรมยูชิโกมิร่วมกับการเพิ่มน้ำหนักที่แขนและขาในนักกีฬายูโดไทย เรื่อง การศึกษาเพื่อปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณกลุ่มทางแยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค และเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการเกษตร

ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ยังเปิดรับบทความจากนักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความปริทัศน์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ และขออนุญาตเชิญชวนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเท่านั้น จาก https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/user/register วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-03-04
Section
บทบรรณาธิการ Editorial Note