การเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนโดยวิธีการกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ (Glycerin Purifying by Vacuum Distillation)

  • เริงชัย กล่อมใจ Khon Kaen University
  • อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ Khon Kaen University
Keywords: Methanol, Grycerin, Vacuum distillation

Abstract

โครงงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นแยก รวมทั้งศึกษาการกลั่นแยกเมทานอลออกจากกลีเซอรีนดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยทำการทดสอบสภาวะการกลั่นที่ความดันบรรยากาศ และที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ โดยใช้อุณหภูมิในการกลั่นในช่วง 70-80 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่า การกลั่นที่สองสภาวะนั้นได้ปริมาตรของเมทานอลในปริมาณใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 4-7 โดยปริมาตร แต่การกลั่นที่สภาวะต่ำกว่าความดันบรรยากาศ พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการทดลองภายใต้สภาวะต่ำกว่าความดันบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์สามารถกลั่นตัวและควบแน่นได้เร็วกว่าที่สภาวะความดันบรรยากาศ และเมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้จากทั้งสองสภาวะไปตรวจวัดความบริสุทธิ์ของเมทานอล โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ พบว่าความบริสุทธิ์ของเมทานอลมีค่ามากกว่าร้อยละ 95 โดยปริมาตรถือเป็นความบริสุทธิ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ