การประเมินผลโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ กรณีศึกษาบ้านลาดใต้ (Evaluation of Health Behavior Modification Village to Reduce Ca

  • พันธ์ทิพา อินทรศร Khon Kaen University
  • วงศา เลาหศิริวงศ์ Khon Kaen University
Keywords: CIPP, Chronic disease, Community participation

Abstract

การประเมินผลโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ กรณีศึกษาบ้านลาดใต้ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ด้านบริบทพบว่าบ้านลาดใต้ มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีสถานที่ออกกำลังกาย และแหล่งน้ำสำหรับปลูกผักกลาง ด้านปัจจัยนำเข้า มีการเตรียมความพร้อมโดยการประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการอื่นๆ ด้านกระบวนการมีเครือข่ายการทำงาน และมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้เข้ากับวิถีชีวิตของประชาชน และด้านผลผลิตที่เกิดขึ้นพบว่าประชาชนมากกว่าสามในสี่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 76.54) และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายที่ถูกต้องอยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 92.52) ทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการและปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเอง มีการใช้แหล่งน้ำ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เป็นแปลงปลูกผักกลางของหมู่บ้าน จำนวน 40 แปลง สร้างลานกีฬาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง รวมเป็น 2 แห่ง สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยมาออกกำลังกาย ผลเชิงบวกพบว่า มีการปรับกระบวนการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆให้เข้ากับวิถีชีวิต จึงทำให้ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีในการดำเนินงาน ผลเชิงลบพบว่า การคัดเลือกหมู่บ้าน ถูกคัดเลือกอย่างเร่งด่วน ทำให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีความพร้อมจริงๆ สำหรับการดำเนินงานเท่าที่ควร 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ