การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมวัณโรคโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : ชุมชนเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (Potential Development for Prevention and Control Tuberculosis by Community Participation Process: Suwannaphum Sub-Distric

  • พิสิษฐ์กร โพธิ์ศรี โพธิ์ศรี Khon Kaen University
  • พรทิพย์ คำพอ Khon Kaen University
Keywords: Participations A-I-C technique, Tuberculosis prevention and control, Development

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมวัณโรคโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการตลอดโครงการ จำนวน 30 คน และ กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ AIC จำนวน 34 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Paired t-test, Wilcoxon signed-rank test (95%CI ) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ผู้ร่วมโครงการวิจัยมีความรู้เรื่องวัณโรคหลังการพัฒนา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001, 95%CI = 1.5 ถึง 3.0) และมีการปฏิบัติตนถูกต้องระดับดีของผู้ป่วยวัณโรคหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value < 0.001, 95%CI = 27.5 ถึง 38.5) และการปฏิบัติตนถูกต้องระดับดีของผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคหรือผู้สัมผัสร่วมบ้านหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001, 95%CI = 28.8 ถึง 37.8) 2) ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้โครงการที่ได้ร่วมกันดำเนินการจำนวน 8 โครงการ 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ