การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดลดพลังงานไฟฟ้า โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (Application of Clean Technology for Reducing Electricity Energy in Huataphan Hospital, Amnatcharoen Province)

Authors

  • มณฑิรา ศรีสงคราม Khon Kean University
  • วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ Khon Kean University

Keywords:

Clean technology, Electricity energy reduction

Abstract

อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อเตียงต่อวันของแผนกผู้ป่วยใน ช่วงก่อนนำข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดมาใช้มีค่าเฉลี่ย 1.843 กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน ส่วนในช่วงที่ 2 คือ ช่วงรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ ช่วงที่ 3 คือ ช่วงติดตั้งอุปกรณ์ช่วงประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 1.626 และ 1.389 กิโลวัตต์ต่อเตียงต่อวัน คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.78 และ 24.63 ตามลำดับ คิดค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 706.34 และ 1,477.77 บาทต่อเดือน หรือ 8,476.08 และ17,733.24 บาทต่อปี ตามลำดับ ส่วนอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อครั้งต่อวันของแผนกซักล้างช่วงก่อนนำข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดมาใช้มีค่าเฉลี่ย 0.079 กิโลวัตต์ต่อครั้งต่อวัน ส่วนในช่วงที่ 2 และ 3 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 0.077 และ 0.068 กิโลวัตต์ต่อครั้งต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.53 และ13.92 ตามลำดับ คิดค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 3.109 และ 17.15 บาทต่อเดือน หรือ 37.3 และ 531.65 บาทต่อปี ตามลำดับ ที่แผนกผู้ป่วยในและแผนกซักล้าง ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเรื่องการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความเหมาะสมมากในการนำมาปฏิบัติเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จริง และมีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า คือ 0.28 ปี และ 64.3 ปี ตามลำดับส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีระยะเวลาคืนทุน 2.8 ปี 94 ปี ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-24

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ