การประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโรงงานน้ำตาล : กรณีศึกษา โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (Assessment of Economic Benefits From Improvement of Water Use Efficiency in Sugar Factory: Case Study of Mitr Phu Viang Su

  • จาริตรธิดา งามฉลวย Khon Kaen University
  • กิตติ เอกอำพน Khon Kaen University
  • จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ Khon Kaen University
Keywords: Economic benefits, Water efficiency improvement, Sugar factor

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์และการขอข้อมูลและคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของโรงงาน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้นำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มีโครงการ โดยใช้เทคนิคและวิธีการประเมินที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการใช้เกณฑ์หามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value) การหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C ratio) และการหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) ผลการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการมีค่าเกินกว่าต้นทุน ทำให้โครงการนี้มีความน่าสนใจทางด้านการเงินอย่างมาก

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ