การเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ (The Participation in Social Moment of Disable People)

  • วิชัย จันทร์บุญ Khon Kaen University
  • มณีมัย ทองอยู่ Khon Kaen University
  • ดุษฎี อายุวัฒน์ Khon Kaen University
Keywords: Social Movement, Disable people

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนพิการทางการมองเห็น จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย จากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 378 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ คือ 1) การได้รับการบริการทางกายภาพ 2) ความเคารพตนเอง 3) ความคาดหวังต่อประโยชน์การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนบุคคล และ 4) ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการจัดการเคลื่อนไหว โดยปัจจัยทั้งหมดสามารถพยากรณ์การตัดสินใจการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ ได้ร้อยละ 14.50 (R2 =0.145)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์