ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง (Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior of Employees in A Building Materials Company)

  • ชีวภาส ทองปาน Kasetsart University
  • ถวัลย์ เนียมทรัพย์ Kasetsart University
Keywords: Organizational citizenship behavior, Organizational justice, Organizational culture

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานทุกระดับในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง จำนวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดบุคลิกภาพเอ็มพีไอ แบบสอบถามความยุติธรรมในองค์การ แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การ และแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถอถอยพหุคูณโดยวิธีแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ ตำแหน่งงาน วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และอายุของพนักงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 18.0

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์