ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการดำเนินงาน และบริการของสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง

  • อิษฏ์ อินทรภูมิ Khon Kean University
  • นิวัฒน์ มาศวรรณา Khon Kean University
Keywords: Sugar cane growers satisfaction, Sugar cane grower association

Abstract

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ศึกษา ส่วนใหญ่ปลูกอ้อยในต้นฤดูฝน โดยมีการไถเตรียมดินก่อนทำการปลูกอ้อยเฉลี่ย 2.2 ครั้ง ปุ๋ยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้คือสูตร 16-16-8 ในอัตราเฉลี่ย 65.03 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรประมาณกึ่งหนึ่งทำการตัดอ้อยในเดือนมกราคม-มีนาคม และใช้แรงงานคนเป็นหลักในการเก็บเกี่ยวหรือตัดอ้อย ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ราคาอ้อยไม่แน่นอนในแต่ละปี เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลางโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูกอ้อยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร่อ้อยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในหลายประเด็น โดยเกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูกอ้อยน้อยกว่า มีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่มีขนาดพื้นที่ปลูกอ้อยมากกว่า ดังนั้น สมาคมชาวไร่อ้อยควรให้ความสนใจในความต้องการและความคาดหวังของเกษตรกรรายใหญ่ ที่มีต่อสมาคมในการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์