การให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังของโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  • อาทิตยา ทีคำ Khon Kean University
  • อรสา กงตาล Khon Kean University
Keywords: Continuing care, Older adults with chronic conditions

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนาแนวทางการให้บริการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังของโรงพยาบาลชุมชนบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ให้บริการ 15 คน ผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง 15 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง 15 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การบันทึกภาคสนาม แบบประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติ และแบบบันทึกเพื่อการดูแลต่อเนื่อง การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ระยะที่ 2 การวางแผน ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ระยะที่ 4 การประเมินผล ผลลัพธ์การพัฒนา คือ 1) ได้ข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ 2) บุคลากรผู้ให้บริการ มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และมีพฤติกรรมการบริการที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุมากขึ้น 3) ได้แนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ