ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารบรรจุกล่องโฟมโพลิสไตรีน

  • ชุมาพร รถสีดา Khon Kean University
  • กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา Khon Kean University
Keywords: Foam Package, Styrene monomer, Risk assessment

Abstract

เพื่อประเมินความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำภาชนะบรรจุอาหารชนิดโฟมโพลิสไตรีนมาใช้บรรจุอาหาร นักวิจัยจึงวิเคราะห์ปริมาณสไตรีนโมโนเมอร์และสไตรีนออกไซด์ที่เคลื่อนย้ายออกจากภาชนะบรรจุอาหารเข้าสู่เครื่องปรุงอาหาร 8 ชนิดและอาหาร 5 ชนิดในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วยเครื่อง GC-FID แล้วคำนวณระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งชนิดความเสี่ยงที่มีระดับกั้นของปริมาณสารที่ก่อพิษ (Threshold toxicity) และชนิดไม่มีระดับกั้นของปริมาณสารที่ก่อพิษ (Non-threshold toxicity) พบว่าค่า Margin of Safety จากสไตรีนโมโนเมอร์อยู่ระหว่าง 51 ถึง 124 (อ้างอิงค่าปลอดภัย = 0.2 mg/kg-day, U.S.EPA 1994) หรือ 6.8-16.6 (อ้างอิงค่าปลอดภัย 90000 mg/person-day, American Chemical Council, 2007) และความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจากสไตรีนออกไซด์อยู่ระหว่าง 1.7 × 10-6 ถึง 6.4 × 10-6 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเกิดอันตราย จึงสมควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบรรจุกล่องโฟมเท่าที่จะสามารถทำได้

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ