การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาไทย

Authors

  • บรรจง เขื่อนแก้ว Khon Kean University
  • กุลธิดา ท้วมสุข Khon Kean University
  • ดุษฎี อายุวัฒน์ Khon Kean University

Keywords:

Information and communication technology management, Impact factors on ICT management, Higher education Institutions

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นการวิจัยระยะที่ 2 ของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร ICT ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา 20 แห่ง ที่รับผิดชอบการบริหาร ICT ของหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า จำนวน 339 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 210 คน (ร้อยละ 61.9) วิเคราะห์ข้อมูลทั้งตัวแปรเดียว (Uni-variate Analysis) ตัวแปรสองตัว (Bi-variate analysis) และตัวแปรหลายตัว (Multi-variate Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร ICT ขององค์กรที่นำมาเป็นตัวแปรในการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 6 ปัจจัย มีเพียง 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร ICT ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับมาก ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์ ICT ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ICT และโครงสร้างองค์กรการบริหาร ICT ของสถาบัน ส่วนปัจจัยอีก 3 ด้านถือเป็นปัจจัยรองได้แก่ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรด้าน ICT วัฒนธรรมองค์กร และโครงสร้างพื้นฐาน ICT

Downloads

Published

2014-10-24

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์