การส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี โรงงานน้ำตาล

  • อิทธิเดช คำโม้ Khon Kean University
  • กิมาพร ขมะณะรงค์ Khon Kean University
  • สุรนาท ขมะณะรงค์ Khon Kean University
Keywords: Safety in industrial factory, Safety behavior, Sugar cane factory

Abstract

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Occupation Accident) เป็นสาเหตุของความสูญเสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและมีผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง จากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานนั้นมีผลต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน การวิจัยนี้เป็นรูปแบบกึ่งทดลอง โดยทดลองใช้กิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานด้านการให้ความรู้ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมโดยใช้อิทธิพลทางสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานน้ำตาลสองแห่งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 160 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 80 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 80 คน ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ในปี 2552 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Paired t-test และ Independent t-test ซึ่งกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 ผลการศึกษาพบความแตกต่างของพฤติกรรมการทำงานของพนักงานกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความปลอดภัย (Mean = 83.5625, SD = 8.95961) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Mean = 75.0750, SD = 5.08603) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t-value=7.369, p-value = 0.000) ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำตาลให้สูงขึ้นควรพิจารณาแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนี้ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์