ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรอุตสาหกรรมที่ลงทุนในลาว : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาล

  • นิภาพรรณ์ ชารีมุ้ย Khon Kean University
  • กิมาพร ขมะณะรงค์ Khon Kean University
  • สุรนาท ขมะณะรงค์ Khon Kean University
Keywords: Organization commitment, Job satisfaction, Investment in laos, Sugar cane factory

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรอุตสาหกรรมที่ลงทุนในลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ แรงงานลาวที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่ลงทุนในลาว กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาล ประจำแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 178 คน ดำเนินการโดย การสัมภาษณ์จำนวน 13 คน และการตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ วิธี Stepwise เพื่อศึกษาว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยความพึงพอใจในงานใดบ้างที่ผลต่อความผูกพันองค์กรของแรงงานลาวในอุตสาหกรรมที่ลงทุนในลาว ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 4 ปัจจัย คือ 1) ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน 2) ความพึงพอใจในงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน และ 4) ปัจจัยด้านอายุของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์บ่งบอก 33 (R2 ) = 0.33 และ Durbin –W Aston = 1.859

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-24
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์